Препознај Омраза

Во оваа рубрика ќе користиме примери посочени од вас за да создадеме „Речник на омразата“, кој треба да им помогне на граѓаните да разберат поподробно што може, а што не може да се смета за говор на омраза.  Заедно ќе ги посочуваме и анализираме отв��р��н��те и прикриените облици на ваков говор, при што ќе се задржиме на содр��и��ата и нема да посоч��в��ме личности, бид����јќи ����е�� ��а ���Бе��о��р��������зн��“ ��е �� д�� поттикн������ ом��аз���� кон он��е што мр��зат, ����ук���� д������������ прид��н��������������се кон ������������здав��ње н���� све��но���� за при��т��јна јавна деб��та, во кој�� говорот на омра��а ќе се смета за непримерен и неприфатлив.
За да посоч��те на ����овор на о��раза во јавна����а комуникација и вашиот пример да стане дел од овој речник, кликнете на рубриката „Пријави го��ор на омр��за“, и сле��ете ги едноставните инструкции. Формуларот е едноставен и лесен за користење, и воопшто не одзема време.

А

Б

В

Ар��а����ти

Г

Д

Ѓ

Двоцевки
Давајгази
Ѓупци

Е

Ж

З

Ѕ

И

Ј

К

Л

Љ

Каури
Комуњар
Кодош
Љочкари

М

Н

Њ

О

П

Р

Педер
Предавници
Платеници
Племе

С

Т

��

Се��ен����те
Славомакедонци
Татари

У

Ф

Х

Усташи Фашисти

Ц

Ч

Џ

Цигани
Цинцари
Четници

Ш

Шиптари

Промотивни писма

Почитувани, доколку сакате да бидете во тек со соджини поврзани од овој тип, имате можност да ја оставите вашата e-пошта.