Новости

„Обележани“ – Едукативен филм за влијанието на Интернет малтретирањето врз младите

tagged

Австралиската служба за комуникации и медиуми, како дел од програмата „Cybersmart“, подготви краток едукативен филм со наслов „Обележани“(„Tagged“), кој го истражува влијанието на Интернет малтретирањето врз младите луѓе.

Целта на филмот е да се охрабрат тинејџерите и студентите да разговараат за основните етички обврски при користење на Интернет. Исто така, филмот се осврнува и на прашањата како младите може да го градат својот углед на

Интернет, и како онлајн интеракцијата може да се одрази во нивниот реален живот.

Последни новости